Aanvraag indienen

Wanneer je aanvraag aansluit bij het Beleidsplan van Stichting Grace, kan een aanvraag worden ingediend via ons online aanvraag portaal.
De aanvraag kan betrekking hebben op:

  1. Algemene ondersteuning op basis van het Beleidsplan;
  2. Een specifiek project (geoormerkte support).


Uit de aanvraag dient te blijken voor welk bedrag support van Stichting Grace gevraagd wordt.
 Tevens moet uit de aanvraag blijken hoe de huidige kosten van de organisatie of het project worden gedekt en wat daarin het eventuele tekort is waarvoor nieuwe donoren worden gezocht.  

Stichting Grace kan alleen support toekennen aan organisaties die:

  • Beschikken over de ANBI-status;
  • Christelijke uitgangspunten hebben wat uit de documentatie en activiteiten dient te blijken;
  • In de sectoren Maatschappelijke & Sociale doelen, Kerk & Levensbeschouwing of Onderwijs & Onderzoek actief zijn.

Bekijk vóór indiening ook de pagina “Wie helpen we niet” ter voorkoming van nodeloos werk door het indienen van aanvragen die buiten onze toekenningscriteria vallen.

Benodigde documentatie
Stichting Grace wil ter beoordeling van je supportaanvraag de voor ANBI’s verplichte wettelijke informatie ontvangen, te weten (alle documenten als Pdf):

  1. Actueel Beleidsplan (indien beschikbaar inclusief meerjarenbegroting);
  2. Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten in het afgelopen boekjaar (Jaarverslag);
  3. Financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar (Jaarrekening).

En tevens een zelfverklarende project- of supportaanvraag, inclusief uit te voeren activiteiten in het lopende of komende boekjaar waarvoor support wordt gevraagd met een bijbehorende begroting.

Na indiening van je aanvraag zal de ontvangst door ons Secretariaat* worden bevestigd en door onze Behandelaar** worden beoordeeld. Indien de aanvraag compleet en duidelijk is bedraagt de maximale doorlooptijd 8 weken.

*Het Secretariaat en de administratie van Stichting Grace worden uitgevoerd door Schipper Accountants B.V.
**De Projectbehandeling en advisering van het bestuur worden uitgevoerd door de Haëlla Stichting.

Geef geen toelichting op je aanvraag via mail. Je mail wordt nl niet doorgestuurd naar de Behandelaar en/of het Bestuur. Indien je een toelichting wilt geven kun je dat het beste doen door een brief toe te voegen in het aanvraag portaal.

N.B. Gebruik geen eerdere gedownloade aanvraagformulieren, maar altijd ons online portaal.

Voor het indienen van een aanvraag kun je hier terecht op ons online portaal. 

Quick-scan

Weten of je project in aanmerking komt voor het indienen van een aanvraag bij Stichting Grace?