Stichting Grace is een vermogensfonds. Wij hebben onze fondsen gekregen van bedrijven en personen die ze beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van uitkeringen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wij baseren ons voor de realisatie van onze doelstellingen op Matteüs 25:35-40 uit de Bijbel.

Stichting Grace helpt

Stichting Grace biedt financiële ondersteuning aan organisaties die handelen op basis van Christelijke uitgangspunten in binnen- en buitenland in de categorieën;

  • Maatschappelijke & Sociale doelen
  • Kerk & Levensbeschouwing
  • Onderwijs & Onderzoek
  • Noodhulp

Komt uw aanvraag in aanmerking?

Stichting Grace ondersteunt organisaties en projecten die vanuit een herkenbare Christelijke motivatie ten behoeve van het Algemeen Nut worden verricht. Donaties worden uitsluitend gedaan aan rechtspersonen die over een ANBI-status beschikken. Wilt u weten of uw organisatie of project in aanmerking komt?

Giften 2023

In 2023 werden 165 donaties uitgekeerd met een totaalbedrag van € 2.296.183 (2022: € 2.379.558).  Daarvan had 71% een eindbestemming in het buitenland. 65% van de uitkeringen betroffen meerjarige donaties (2022: 55%).
Wij ontvingen in 2023 in totaal 113 nieuwe supportaanvragen (2022: 134), waarvan er 60 zijn toegekend en 41 afgewezen. 12 aanvragen vielen buiten ons Beleidsplan of werden door de aanvragers tijdens de behandeling ingetrokken.
Voor het jaar 2024 is een totaalbedrag van € 4.000.000 aan donaties begroot. Bij het begin van het boekjaar was hiervan reeds € 1.965.675 toegezegd zodat nog ruim 2 miljoen euro beschikbaar is voor nieuwe toezeggingen in 2024.
Bekijk hier aan welke categorieën en met welke bedragen in 2023 support toegekend is.

Aanvragen

Stichting Grace heeft nog fondsen beschikbaar voor nieuwe support toekenningen. Wij zijn er vooral voor vrijwilligersorganisaties zonder betaald personeel. Kleine en nieuwe doelstellingen, waar bevlogen mensen een belangrijk deel van hun tijd en soms zelfs hun leven ten dienste stellen van hun missie, hebben onze prioriteit. Maar daarnaast verstrekken wij ook giften aan meer geprofessionaliseerde NGO’s. Je kunt een digitale aanvraag indienen via ons online aanvraag programma wanneer je aanvraag voldoet aan onze criteria.